Úradná tabuľa - Obec Zvončín 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.

Obec Zvončín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.10.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie Výst. ZVO-328/2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín –  1 ks orecha rastúceho na pozemku registra “C” parc. č. 926/1 v k. ú Zvončín  z  dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny. Obec Zvončín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších ... viac