Úradná tabuľa - Obec Zvončín 

Oznam – Dodatok č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zvončín.

Tu: Dodatok č. 2 k VZN 32015 (Tento príspevok platí do 16.11.2018 10:13)