Úradná tabuľa - Obec Zvončín 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.

Obec Zvončín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.10.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie Výst. ZVO-310/2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín –  náletu 1 ks čerešňa na pozemku registra “C” parc. č. 276/5 v k. ú Zvončín  z  dôvodu výstavby rodinného domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane ... viac