Onam – D O D A T O K č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Zvončín.

Tu: Dodatok č.2 k VZN 2/2014 MŠ poplatky (Tento príspevok platí do 20.07.2019 09:31)