Dostupné služby oblasť: Dane, financie

Informovanie o dani z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome.

Oblasti služieb
Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

 

 

Informovanie o dani za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Informovanie o dani za psa

Predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou. Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov.

Oblasti služieb
Informovanie o dani za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Oblasti služieb
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Oblasti služieb
Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. 

Informovanie o verejnom obstarávaní

Mesto a obec je v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „zákon“) sú verejnými obstarávateľmi.

Oblasti služieb
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Oznámenie o vzniku resp. zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.

Oblasti služieb
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Oznamovanie o začiatku resp. ukončení užívania verejného priestranstva

Oblasti služieb
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Oznámenie o vzniku, resp. zániku vojsť do historickej časti mesta a zotrvať v nej motorovým vozidlom.

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho platenie

Oblasti služieb
Platenie miestnych daní

Služba slúži na riadenie procesu platenia miestnych daní.

Oblasti služieb
Platenie ostatných poplatkov

Táto služba umožňuje zaplatiť všetky ostatné poplatky.

Oblasti služieb
Stránka 1 z 2