Dostupné služby oblasť: Sociálna pomoc

Infoslužba
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Komunitný plán sociálnych služieb Samosprávy predstavuje krátkodobý aţ strednodobý programový dokument sociálnej politiky Samosprávy 

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o sociálnych službách v obci

Samosprávy  poskytujú sociálne služby najmä svojim obyvateľom. Sociálne služby poskytujú priamo prostredníctvom svojich úradov alebo organizácií sociálnych služieb.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci

Samosprávy  zabezpečujú sociálnu starostlivosť obyvateľom, spolupracujú s humanitárnymi, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. Služba je určená pre registrované právnické osoby poskytujúce sociálne služby.

E-podanie
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Samosprávy môžu poskytovať finančné príspevky v sociálnej oblasti.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje samospráva o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi musí poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba je terénnou formou pomoci poskytovanej osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie prepravnej služby

Prepravná služba je sociálnou službou, ktorá je poskytovaná alebo jej poskytovanie je zabezpečované obcou pre občanov.

E-podanie
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Samosprávy zriaďujú zariadenia sociálnych služieb. 

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie stravovania v jedálni

Príspevok na stravovanie v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Sociálne poradenstvo je orientované na občan s cieľom dosiahnuť optimálne riešenie jeho potrieb.

Oblasti služieb